CZ DE

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na on-line prohlídky Muzea Hlučínska

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
se sídlem Zámecká 4 Hlučín, PSČ 748 01
IČO: 71230530
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín 
číslo účtu: 1854077399/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 981
(dále „prodávající“), na straně jedné

a

třetí osobou (dále „kupující“), na straně druhé

prostřednictvím webového portálu.

1.1 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.2 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

běžnou cenou on-line vstupenky“ cena vstupenky, za kterou poskytuje prodávající on-line vstup na výstavu na webovém portálu.

držitelem on-line vstupenky“ osoba, jež zaplatila vstupné prostřednictvím webového portálu.

kupujícím“ je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu.

 „prohlídkou“ on-line prohlídka na výstavu na webovém portálu www.muzeum-hlucinska.cz

 „vstupenkou“ oprávnění k jednorázovému vstupu na prohlídku, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu.

webovým portálem“ internetová aplikace na adrese www.muzeum-hlucinska.cz sloužící k poskytování informací o konaných prohlídkách 

1.3 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

 

2 Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

2.1 on-line vstupenku s běžnou cenou lze zakoupit pouze na webovém portálu.

2.2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu a na pokladně je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Nebude-li výslovně stanoveno jinak, kupní cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky, a je uvedena na webovém portále 

2.4 Pro zakoupení prohlídky prostřednictvím webového portálu je kupující povinen provést registraci na webovém portálu, v rámci které vyplní své identifikační a kontaktní údaje a zvolí si heslo pro vstup ke svému účtu. Po provedení registrace bude kupujícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty (dále „e-mail“) zasláno potvrzení o registraci. Ve svém zaregistrovaném účtu je kupující oprávněn zvolit si konkrétní prohlídku.

2.5 Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu.

2.6 Po provedení platby prostřednictvím platební karty bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a umožněn vstup na on-line prohlídku.

2.7 V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nespuštění on-line přenosu.

2.8 Prodávající upozorňuje, že po zaplacení vstupného je doba trvání on-line prohlídky přístupná 12 hodin.

3 Odstoupení od kupní smlouvy

3.1 Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

4 Reklamační řád

4.1 Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění prohlídky, nebo v případě, že prohlídka neproběhla, ode dne, kdy měla být prohlídka uskutečněna.

4.2 Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu muzeum.hlucinska@seznam.cz anebo písemně na adresu Zámecká 4, 748 01 Hlučín. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace.

4.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.4 Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí.

4.5 V případě zrušení prohlídky prodávajícím, není-li uvedeno jinak, je kupující povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu. Buď osobně přímo na pokladně nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese muzeum.hlucinska@seznam.cz  nebo telefonicky +420 595 041 617.

5 Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

5.1 Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.

5.2 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě.

5.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:

·       a) otevření webového portálu;

·       b) registrace kupujícího na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje);

·       c) provedení výběru konkrétní prohlídky;

·       d) zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí seznámení se s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů;

·       e) provedení úhrady kupní ceny.

 

5.5 Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

5.6 Prodávající po uzavření kupní smlouvy poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy (potvrzení objednávky) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku obsaženého v elektronické zprávě zaslané na e-mail kupujícího.

5.7 Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

5.8 Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

5.9 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz

Internetová stránka tohoto subjektu je:
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5  Závěrečná ustanovení

6.1 Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

6.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. listopadu 2020.