CZ DE

Citační norma časopisu Hlučínsko

 

monografie:

 1. základní varianta (jméno autora začíná křestním jménem, příjmení je psáno kapitálkami, vymezení stránek týkající se citované pasáže či věty se odděluje pomlčkou, nikoliv spojovníkem)

Ivo PREJDA: Hlučínsko a jeho poštovní historie. Opava 2015, s. 19–20.

 

 1. varianta s podnázvem (podnázev se nepíše kurzívou)

Leopold PEŘICH: Slezsko. Přehled národnostního vývoje. Praha 1945, s. 16.

 

 1. varianta se dvěma autory (pro oddělení autorů se používá pomlčka s mezerami před i po, pro oddělení letopočtů se používá pomlčka, nikoliv spojovník)

Vilém PLAČEK – Magda Plačková: Markvartovice 13772007. Háj ve Slezsku 2007, s. 39.

 

 1. vícedílné či vícesvazkové dílo

Udo WANDERBURG: Historie města Hlučína, III. díl. Hlučín 1997, s. 12.

Ottův slovník naučný, sv. 19. Praha 1902, s. 634.

Pavel BĚLINA a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XII. a, 1860–1890. Praha – Litomyšl 2012, s. 394.

 

 1. více míst vydání

Pius PARSCH – Robert KRAMREITER: Neue Kirchenkunst im Geist der Liturgie. Wien – Klosterneuburg 1939, s. 69.

 

diplomové a kvalifikační práce:

 1. Vojtěch BAŘINA: Ovlivnění českého obyvatelstva německou kulturou na Hlučínsku. Masarykova univerzita, bakalářská práce. Brno 2010, s. 25.
 2. Veronika NĚMCOVÁ: Společnost na Hlučínsku mezi dvěma světovými válkami. Formování národní identity na příkladu školství. Univerzita Karlova, bakalářská práce. Praha 2014, s. 21–22.

 

sborník:

Nina PAVELČÍKOVÁ (ed.): Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam Miloně Dohnala (14. 6. 1924 – 30. 3. 2004). Ostrava 2014.

články a studie (v časopisech i sbornících):

 1. Pavel KLADIWA: Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku. In: Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 64, č. 1. Opava 2015, s. 21–31.
 2. Eva PETERKOVÁ: Nová obživa kravařských obyvatel v 19. století. In: Hlučínsko. Vlastivědný časopis muzea Hlučínska, roč. 2, č. 2. Hlučín 2012, s. 5–7.
 3. Magda HABRMANOVÁ: Zájem českých národních matic o Hlučínsko v meziválečném období. In: Nina PAVELČÍKOVÁ (ed.): Hlučínsko v proměnách času. Sborník příspěvků z konference k 75. výročí připojení Hlučínska k Československé republice. Hlučín 1995, s. 49–60.

 

denní tisk:

Opavský týdenník, roč. 34., č. 49, ze dne 27. 6. 1903, s. 2.

 

pramen:

 1. první zmínka

Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO), fond Policejní ředitelství Moravská Ostrava (dále jen PŘMO), presidiální spisy, kart. 84, inv. č. 159, sign. 8763.

 1. druhá a další zmínka

ZAO, fond PŘMO, relace ze schůzí 1912-1944 (2. díl), kart. 1241, inv. č. 14997, sign. 10/257.

 

elektronický zdroj (webová stránka):

Historie obce Těchonín – Generál prvorepublikové armády občanem Těchonína, dostupné online na: http://www.techonin.net/historie_obce_gen_vobratilek.htm (citováno 19. 5. 2022)

 

závěrečný soupis:

U závěrečného soupisu se z důvodu abecedního pořádku řídíme příjmením autora a nepíšeme na konci celého záznamu tečku.

 1. Vilém PLAČEK: Hlučínsko v letech 1938–1945. In: Zdeněk RADVANOVSKÝ (ed.): Historie okupovaného pohraničí 1938–1945, č. 11. Ústí nad Labem 2006, s. 137–192
 2. Dušan UHLÍŘ: Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Praha 2009